Analys och modellering av processvariablers och deras samspels inverkan på malresultat vid tillverkning av papper

Senast uppdaterad:

2015-11-27 09:07:50

Maloperationen är en central del av papperstillverkningen, med syfte att frilägga och forma fibrerna så att slutprodukten får önskade egenskaper. Malningen är energi-intensiv och därmed kostsam, särskilt för produktionsanläggningar som inte framställer sin elektricitet själva.

En pågående förstudie har visat att resultatet av malningen beror på ett flertal styrbara processvariabler och inte minst samspel mellan dessa. Förstudien har också identifierat och utvärderat ett antal tillgängliga tekniker för att karaktärisera pappersmassan egenskaper före och efter malning. Resultaten så här långt visar att det finns korrelationer mellan fiberegenskaper efter malning och relevanta pappersegenskaper samt att dessa påverkas inte enbart av processvariablerna var och en för sig utan även av samspel mellan dessa. Förstudien har endast kunna studera dessa aspekter i laboratoriemiljö och för två olika malinsatser.

Idén med detta projekt är dels att verifiera resultaten i fabriksmiljö istället för laboratoriemiljö samt att utöka analysen till att innefatta hela maloperationens dynamik. Det sistnämnda är intressant även eftersom det är starkt kopplat till energianvändningen i malningen. Om det finns processvariabler eller samspel som gör att man kan nå samma malresultat med en mindre energiinsats är detta oerhört viktig information. Om det finns samspelseffekter som gör att man parera variationer i egenskaper som är svåra att styra under produktion, genom att justera någon annan variabel är detta också värdefullt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:76
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Johan Carlson
Startdatum: 201506
Slutdatum: 201607
 
Aktör
VINNOVA

Dokument