MoveDynE - Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem

Senast uppdaterad:

2015-04-08 15:46:24

Projektets syften och mål är att

- Utveckla metoder och verktyg (mjukvaruprogram) samt kombinera dessa med existerandemetoder och verktyg för processintegration vid energi- och ekonomioptimering av värmeväxlarnät iprocessindustriella anläggningar.

- Applicera och demonstrera ovanstående på två verkliga anläggningar vid Preemraff i Göteborg och iLysekil

- Erhålla kompetenshöjning hos avnämarna, CIT-IE och Preem, inför kommersiell användning ochvidareutveckling för andra processer

- Utveckla ett mått på styrbarhet för dynamiska modeller med givna modellosäkerheter

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:39
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Karin Eriksson
Startdatum: 201409
Slutdatum: 201708