CODE - Competence on demand

Senast uppdaterad:

2015-04-08 15:12:10

Idén med föreslaget projekt är att stödja industrin genom att med hjälp av ny teknik hitta modeller och system för att underlätta rekrytering och tillgång av specialister, överbrygga generationsgap samt öka kvalitetssäkringen i kompetensöverföring mellan medarbetare. Ytterligare en aspekt är den konkurrensutsatta marknaden industrin verkar på. Här är kompetens en nyckelfråga samtidigt som det kräver resurser beträffande både ekonomi och miljö att transportera nyckelpersoner kors och tvärs.

Projektet tar således sin utgångspunkt ur tre tydliga utmaningar gällande kompetensförsörjningsfrågan:

  1. Verksamhet på distans– tillgången till specialister är idag begränsad vilket innebär stora problem såväl för företag lokaliserade i glesbygd, som för företag med lokalt och/eller globalt utspridd verksamhet.

  2. Generationsskifte – flera rapporter visar på svårigheter att rekrytera tekniskt kompetent personal som kan ta vid efter dem som inom kort går i pension

  3. Kvalitetssäkring – en nyckelfråga för framgång i processindustrin är att arbeta med hög kvalitetssäkring, där en svårighet i kommunikationen är att säkerställa att den tolkas på samma sätt av olika personer.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:35
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Karolina Winbo
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201503
 
Aktör