InGeFlow - Industrigenerisk flödesedesign

Senast uppdaterad:

2015-04-08 14:17:26

Modularisering av produkter och mjukvara är en väl etablerade och ofta nödvändig teknik för att skapa konkurrenskraft genom kostnadseffektiv återanvändning och kostnadseffektiv kundanpassning. Modularisering av produkter är välkänt genom t.ex. Scanias lastbilar och persondatorernas uppbyggnad. Vad gäller mjukvara så har modularisering ofta sin bas i objektorientering och med stor framgång genomförts i de lägre delarna av ”automationspyramiden”. T.ex. är en PID-regulator en modul som i princip ser likadan ut oberoende av i vilken industri den finns. Men, ju högre upp i automationspyramiden man kommer desto mer industrispecifika tenderar modulerna att vara. En viktig orsak till detta är att olika industrier ofta odlar sin egen vokabulär och begreppsvärld.

Det här projektets bärande idé är att bidra till att bryta det här fragmenterings­mönstret och visa att det finns stor, och till stora delar outnyttjad, potential för synergieffekter genom att föra samman kunskap från olika industrier. En viktig del i det här arbetet är att utveckla en typologi, dvs en klassificering av olika begrepp på ett systematiskt sätt, som ger stöd för modulbaserad flödesplanering och -styrning med inriktning mot både affärssystemutveckling och verksamhetsledning. Typologin ska möjliggöra en modulbaserad ansats för design av flöden, där typologin ger beslutsstöd för val av metoder, och verktyg inom inte bara processindustrin utan även för många andra industrier med betoning på både varor och tjänster.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:27
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Joakim Wikner
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201503
 
Aktör

Dokument