PiMet - Innovation genom processintegration av metallurgiska processer

Senast uppdaterad:

2015-04-08 14:17:05

Processintegration har en stor potential i att vidareutveckla och effektivisera samtliga branscher av processindustrin. Inom Swerea-MEFOS finns ett kompetenscentra kallat PRISMAsom har målsättningen att bli världsledande inom processintegration i den metallurgiska industrin. Processintegration implementeras genom flertalet olika angrepssätt där den normala utgångspunkten är en virtualisering av processen, d.v.s. matematiska modeller av processen. Modellerna utgör en arbetsplattform för hela utvecklingskedjan och används till exempel som beslutstöd, för optimering och för överordnad processtyrning. I denna förstudie vill vi kartlägga hur, utgående från existerande processmodeller, nya innovationer, produkter och tjänster kan utvecklas. Förstudiens huvudide är att utgå från den stora kunskapsmassa som representeras av existerande modeller och förstå hur de kan samspelar med nya innovationer och vice versa. I detta sammanhang är det av särskilt värde att förstå hur processmodeller ska vidareutvecklas för att möta industrins krav samt att sammanfatta och kategorisera den stora mängden av existerande idéer kring t.ex. operatörs- och driftstöd.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:26
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Peter Lingman
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201505
 
Aktör