PrePiiAwater - Modellstudier för optimal vattenproduktion

Senast uppdaterad:

2015-04-08 13:36:26

Malmö stad med kranskommuner hämtar sitt dricksvatten från Vombsjön och Vombverket är en infiltreringsanläggning där ytvatten från sjön renas via ett dammsystem innan det går igenom ett vattenverk för luftning, avhärdning och filtrering. Ett vattenverk karakteriseras av produktion direkt mot kund utan större möjligheter till mellanlager. Det innebär att säkerhetsaspekter, redundans och produktkvalitet är mycket viktiga frågor. Sydvatten AB som äger Vombverket har startat ett stort utvecklingsprojekt med visionen att ”skapa världens modernaste infiltrationsanläggning, en automatiserad processanläggning mitt i naturen”. Denna förstudie är inledningen på ett samarbete mellan Sydvatten AB och Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet, och förstudien består av två parallella men kopplade aktiviteter; 1) Modellering av infiltrationsfältet och 2) Dynamisk simulering av vattenverket.

Förstudien kommer att testa modeller för dessa två studier för att skapa underlag för större utvecklingsprojekt:

  • ? Testa simulering av en modell av grundvattennivån i två dimensioner, där källtermer införs i form av dammar, pumpar och nederbörd. Studierna kommer att begränsas till en mindre del av fältet. Sedan testa on-line prediktion med ett utökat Kalman-filter baserat på en förenklad grundvattenmodell från ovan.

  • ? Modellering och simulering av hela verkets dynamik.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:24
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Niklas Andersson
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201503
 
Aktör