NIPS - Non-invasive pile scanning

Senast uppdaterad:

2015-04-08 13:20:32

Syftet är att undersöka möjligheterna att utveckla ett sätt att mäta mycket stora volymer av bulkmaterial. Detta har potential till en effektivare processindustri med betydligt större kontroll över sitt råvaruflöde genom hela processen. Många verksamheter har ett uttalat behov av att på ett enkelt, robust och objektivt sätt kunna genomföra mätningar av råvarulager. Det kan vara flis, bark, slagg, sten, ett stocklager eller liknande.

En aktör som stöter på detta vid varje månadsslut är Smurfit Kappa i Piteå, där man måste redogöra för sitt råvarulager av flis. En annan aktör med stora råvarulager är Boliden Rönnskär som förvarar stora högar av slagg och mellanprodukter på ett flertal ställen på Rönnskärsverkens områden. Även Norra Timber Kåge Såg har behov av att kunna mäta sina råvarulager av timmer, bark, flis och spån.

Hos Smurfit Kappa mäter man idag flishögarna manuellt. Först mäts basen av flishögen med ett mäthjul, sedan uppskattar man höjden. Utöver detta korrigerar man för kaviteter och packningsgrad för att få en så bra uppskattning som möjligt. Liknande manuella mätmetoder och uppskattningar återfinns hos t.ex. Boliden Rönnskär. Då metodernainnehåller flera moment av uppskattning blir resultatet subjektivt och i viss utsträckning personberoende. Det är även tidskrävande och kan i vissa fall utsätta personen för fara.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:15
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Sara Lindahl
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201504
 
Aktör

Dokument